Okra spiced Gojju

Dosha benefits: Pitta, Vata Ingredients: 15-20 tender Okra 1 tsp